| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

1st Philippine Linguistic Institute, Idaraos

Page history last edited by PBworks 12 years, 5 months ago

1st Philippine Linguistic Institute, Idaraos

 

Ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng Linguistic Society of the Philippines,  Summer Institute of Linguistics-Philippines,  Philippine Normal University  at University of the Philippines ay  magdaraos ng 1st Philippine Linguistic Institute.  Ito ay gaganapin sa Marso 31 - Abril 12, 2008 sa Palma Hall, College of Social Sciences and Philosophy,  University of the Philippines,  Diliman,  Quezon City.  Layunin ng instituto  na maibigay sa mga guro,  mananaliksik,  mag-aaral at ibang mga kalahok ang state-of-the art sa ilang piling paksa tungkol sa linggwistika at applied na linggwistika.  Iniimbitahan namin ang inyong institusyon na magpadala ng mga kalahok buhat sa inyong mga departamento ng English o Filipino o nasa language education at research.  Maaaring kumuha ng isang kurso sa umaga at isa sa hapon ang kalahok.  Limitado sa 30ng  kalahok ang bawat kurso,  first come, first served.

 

 

Mar. 31-Abr. 12,  Morning Session, 8am-12noon

 

Mar. 31-Abr. 12,  Afternoon Session,

1pm-5pm

 

 

 Sociolinguistics

(Maria Lourdes S. Bautista,

Isabel P. Martin)

 

 Psycholinguistics
(Resty M. Cena)

 

Philippine Morphosyntax

(Videa P. de Guzman)

 

Semantics & Lexicography for

Philippine Languages

(Leonard E. Newell, Rudolfo Barlaan, 

Allan Johnson)

 

Historical Comparative  Linguistics

(Hsiu-chuan Liao)

 

 

Research Methods in Applied Linguistics
(Danilo T. Dayag)

 

 

 

 

Phonetics, Phonology & Orthography

(Ricardo Ma. D. Nolasco, J. Stephen Quakenbush)

 

 

Language Development &

Multilingual Education  (Catherine M.B. Young)
 

 

Ang registration fee sa bawat kurso ay P2,000,  kasama ang materyales at sertipiko,  pero hindi kasali ang pagkain at akomodasyon.  Para sa pagpaparehistro at karagdagang impormasyon,  maaaring dumalaw sa website ng PLI sa http://philing.pbwiki.com o sumulat kay vicky sa ling@kssp.upd.edu.ph,  o dili kaya’y  kay resty sa restycena@gmail.com.   

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.