| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Bibliyograpika

Page history last edited by PBworks 15 years, 9 months ago

Ang KWF Bibliyograpika ay isang listahan ng mga sulatin tungkol sa mga wikang Pilipino.

 

Anu-ano ang mga tulong na ibinibigay ng Bibliograpika?

 

Sa lahat ng tagagamit ng WIKA

 

  • Makapag-uutos na hanapin ang (mga) sulatin ayon sa awtor, pamagat, taon ng pagkakasulat o pagkalimbag, paksa.
  • Makapipili ng mga sulatin at mahihiling na ilagay sa isang listahan na mababatak pababa 'download'.

 

Sa mga tagagamit na may sapat na karapatan

 

  • Makapagpapasok ng bagong bagay 'item'
  • Makapagwawasto ng maling impormasiyon
  • Makapagbabaklas ng mga bagay na hindi kailangan

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.