| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bibliyograpika

Page history last edited by PBworks 17 years ago

Ang KWF Bibliyograpika ay isang listahan ng mga sulatin tungkol sa mga wikang Pilipino.

 

Anu-ano ang mga tulong na ibinibigay ng Bibliograpika?

 

Sa lahat ng tagagamit ng WIKA

 

  • Makapag-uutos na hanapin ang (mga) sulatin ayon sa awtor, pamagat, taon ng pagkakasulat o pagkalimbag, paksa.
  • Makapipili ng mga sulatin at mahihiling na ilagay sa isang listahan na mababatak pababa 'download'.

 

Sa mga tagagamit na may sapat na karapatan

 

  • Makapagpapasok ng bagong bagay 'item'
  • Makapagwawasto ng maling impormasiyon
  • Makapagbabaklas ng mga bagay na hindi kailangan

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.