| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Bisyon at Misyon

Page history last edited by PBworks 14 years, 3 months ago

 

Bisyon ng KWF/CFL, na maging sentro ng kapantasan sa mga wika at panitikan ng mga Pilipino. Misyon ng KWF na paunlarin, palaganapin at panatilihin ang mga wikang ginagamit ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan. Tungkulin ng KWF na magsagawa, mag-ugnay at sumuporta sa mga makabuluhang pananaliksik at pag-aaral na pangwika at pampanitikan na nasa wikang pambansa, panglokal, o pang-ibayong dagat. Kinikilala ng KWF ang kahalagahan ng mga wikang ito para sa kultura, edukasyon at iba pang layuning intelektuwal; pagkakakilanlan at etnisidad; pakikipagtalastasan sa loob at labas ng bansa; pag-unlad na pang-ekonomiya; at kaisahan at katatagang pampulitika.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.