| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Call for Project Poposal

Page history last edited by PBworks 12 years, 10 months ago

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay isang institusyong pampananaliksik na tuwirang sumasailalim sa Opisina ng Pangulo at inatasang magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika ng Pilipinas.

 

Isa sa mga tungkulin ng Komisyon sa Wikang Filipino ay ganyakin at itaguyod sa pamamagitan ng sistema ng mga insentibo, mga grants, mga award, ang pagsulat at paglalathala sa Filipino at sa iba pang mga wika ng Pilipinas ng mga obrang orihinal, pati na mga teksbuk at mga materyales na reperensya sa iba-ibang disiplina.

 

Hinati sa anim na larangan ang mga programa at proyektong isinasaalang-alang ng KWF. Ito ay ang mga sumusunod:

 

Pananaliksik

Pagsasalin

Pagpapalimbag

Patimpalak

Seminar, Kumperensya, Workshop, Konggreso ang-araling-aklat (textbook) at/o malikhaing pagsulat

 

Bawat larangan ay may kanya-kanyang tanging patakaran at panuntunang dapat ipatupad sa pag-apruba ng mga panukalang proyekto.

 

I. PANANALIKSIK

 

Layunin ng KWF na ganyakin at itaguyod ang pananaliksik at pag-aaral pangwika sa pamamagitan ng sistema ng mga insentibo o mga grant.

Isasaalang-alang ng komite ang mga panukalang proyekto kung ito ay: makabuluhan at makatutulong upang isulong ang ebolusyon, pagpapaunlad, pagpapayaman at sa huli’y istandardisasyon ng Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas sa pasubaling ang pag-aaral o proyekto ay 1) hindi lalampas sa isang (1) taon ang pagsasagawa, at (2) ilalathala ng KWF sa pamamagitan ng karapatan nito bilang tagapagpondo.

 

Saklaw (Area) ng Pananaliksik Pangwika

 

1. Dokumentasyong Pangwika at/o Literatura

2. Leksikograpiya

3. Linggwistika at Aplikasyon

 

Mga Tiyak na Kailangan Bago Pagtibayin:

 

1. Panukalang Proyekto/Project Proposal batay sa format na pinagtibay ng KWF.

 

2. Rebyu ng mga kaugnay ng literatura. Nakasaad ang paliwanag ng kaibahan ng panukalang pananaliksik sa mga kaugnay na pag-aaral at literatura.

 

3. Resume ng mananaliksik/proponent na nagtataglay ng karanasan sa larangan o sertipikasyon ng akreditasyon sa SEC at iba pang patunay na lehitimo ang pag-iral nito kung ang proponent ay isang institusyon o organisasyon.

 

4. Rekomendasyon mula sa dalawang (2) eksperto (hinirang/pinili ng KWF) sa larangan na ang pananaliksik/pag-aaral ay orihinal at di duplikasyon.

 

5. Liham na nagpapahintulot sa KWF na ilathala ang pananaliksik/pag-aaral.

 

6. Liham ng Kasunduan ng kung hindi ang KWF ang maglalataha, kikilalanin pa rin ito na nagpondo sa pagsasalin sa pamamagitan ng paglalagay ng logo at pangalan nito sa isang prominenteng bahagi ng aklat o isa o dalawang pahinang laan para sa KWF.

 

7. Iba pang kailangan alinsunod sa mga tuntunin sa pag-aawdit at pagtutuos

 

 

II. PAGSASALIN

 

Sapagkat isa sa mga pangunahing Gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino ay ang pagsasalin, may kapangyarihan itong magpasya kung anong mga proyekto ang dapat isagawa sa larangang ito.

 

Isasaalang-alang ng komite ang mga proyekto kung ang isasaling akda, aklat, teksto at iba pa ay hindi pa naisasalin at may maiaambag sa pangunahing tungkulin ng tanggapan.

 

 

Saklaw ng Pagsasalin

• Mahahalagang akdang historikal at tradisyong kultural

• Mga batas, resolusyon at iba pang mga aktang lehislatibo

• Mga pahayag na pampatakaran ng pamahalaan at mga dokumentong opisyal

• Mga teksbuk at mga materyales na reperensya sa iba-ibang disiplina

• Iba pang mga dayuhang materyales na maaaring ipasyang kinakailangan sa edukasyon at para sa iba pang mga layunin.

 

Mga Tiyak na Kailangan : Bago ang Pagsasalin:

1. Panukalang Proyekto/Project Proposal batay sa format na pinagtibay ng KWF.

 

2. Kopya ng akda, aklat na isasalin

 

3. Rekomendasyon/patunay ng eksperto (hinirang/pinili ng KWF) sa larangan na wala pang salin nito

 

4. Bio-data ng proponent/transleytor, nagsasaad ng karanasan sa larangan ng pagsasalin nang hindi bababa sa tatlong (3) taon

 

5. Liham na nagpapahintulot sa KWF na ilathala ang pagsasalin.

 

6. Liham ng Kasunduan na kung hindi ang KWF ang maglalataha, kikilalanin pa rin ito na nagpondo sa pagsasalin sa pamamagitan ng paglalagay ng logo at pangalan nito sa isang prominenteng bahagi ng aklat o isa o dalawang pahinang laan para sa KWF.

 

7. Iba pang kailangan alinsunod sa mga tuntunin sa pag-aawdit at pagtutuos

 

 

III. PAGPAPALIMBAG

 

Layunin ng Komisyon sa Wikang Filipino na makapaglathala ng mga akdang orihinal at mga makabuluhang pananaliksik pangwika. Kabilang sa mga orihinal na akda ang mga salin, adaptasyon, koleksyon ng mga akdang pampanitikan, koleksyon ng mga datos at iba pang impormasyong orihinal.

 

Isasaalang-alang ng komite ang mga panukalang proyekto kung:

 

• Ang paglalathala ay makabuluhan at kailangan para maisakatuparan ang misyon at bisyon ng KWF, at

• Wala pang nalathalang ganitong akda o koleksyon.

 

Mga Tiyak na Kailangan:

 

Bago ang paglalathala:

 

1. Panukalang Proyekto/Project Proposal batay sa format na pinagtibay ng KWF.

 

2. Manuskrito

 

3. Rekomendasyon/patunay ng eksperto sa larangan na orihinal at hindi duplikasyon lamang ng mga nalathala na.

 

4. Bio-data ng proponent/awtor, nagtataglay ng karanasan sa larangan nang hindi bababa sa tatlong (3) taon.

 

Mga Kondisyon

 

1. Pagkilala sa KWF bilang tagapaglathala sa pamamagitan ng paglalagay ng logo at pangalan nito sa isang prominenteng bahagi ng aklat.

 

2. Ang KWF ang nagtatakda ng halaga ng bawat kopya na nilimbag.

 

3. Kailangan ang pahintulot ng KWF sa muling pagpapalimbag bagamat angkin ng awtor ang copyright.

 

4. Ang kita sa isang buong taon ay pagpapasyahan alinsunod sa mapagkakasunduan.

 

 

IV. PATIMPALAK Mga Tiyak na Kailangan

Panitikang Pasalita

 

1. Panukalang Proyekto/Project Proposal batay sa format na pinagtibay ng KWF.

2. Programa ng mga gawain/aktibidad

3. Talaan mga kalahok (kung kainakailangan)

4. liham-pahintulot na nagbibigay ng eksklusibong karapatan at pag-aari ng KWF ang dokumentasyon ng patimpalak

Panitikang Pasulat

1. Panukalang Proyekto/Project Proposal batay sa format na pinagtibay ng KWF.

2. Programa ng mga gawain

3. Liham pahintulot na pag-aari ng KWF ang mga ginantimpalaang piyesa

 

 

V. PAMBANSA AT REHIYONAL NA KUMPERENSYA, SEMINAR, WORKSYAP, AT KONGGRESO

 

Itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga pagpupulong tulad ng mga komperensya, seminar, worksyap, asambleya at konggreso na mayroong detalyadong programa ng mga gawain at mga ispeker na may inihandang papel para sa nabanggit na pulong. Ang mga pagpupulong na ito ay makatutulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas.

 

A. Pagpapakahulugan ng mga Termino

 

• Komperensya - Sa pulong na ito inihaharap ng mga eksperto ang mga bagong pananaliksik, kapasyahan at iba pang isyu ukol sa wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas.

 

• Seminar – Pagpupulong na mayroong mga panayam at talakayan na naglalayong madebelop, madagdagan at mapataas ang kaalaman sa wikang Filipino higit lalo na sa pagtuturo nito.

 

• Worksyap – Pagpupulong na nagbibigay ng mga pagsasanay sa pagtuturo ng Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas at iba pang kasanayan na may kaugnayan sa pagpapaunlas ng Filipino.

 

• Konggreso –Pagpupulong ng isa o iba’t ibang sektor pangwika upang maitatag at mapanatili ang network at talakayin ang debelopment at mga isyung nakakaapekto sa pagpapalaganap ng Filipino at makabuo ng mga mungkahi sa patakarang pangwika.

 

B. Mga Patakaran: Isasaalang-alang ng KWF ang pagpopondo ng mga komperensya, seminar, worksyap at iba pang pagpupulong na

 

1. Nakapag-aambag sa pagpapaunlad ng kaalaman at propesyonalisasyon ng mga taong nasa larangan ng wika (guro sa Filipino, mananaliksi-wika, atbp).

 

2. Nakapagbibigay ng mga iskolarling pag-aaral na magpapayaman sa panitikan at wikang Filipino at iba pangmga wika sa Pilipinas.

 

3. Nakatutulong sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng panitikan at wikang Filipino.

 

4. Nakatutulong sa pagtatatag ng interaktibong pamayanan ng mga guro ng wika, mananaliksik-wika , organisasyong pangwika at iba pang makawika na may dedikasyong magpalaganap, magpaunlad, magpayaman at preserbasyon ng wikang Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas.

 

C. Mga Layunin

 

 

Ang layunin ng mga pagpupulong na ito ay dapat nauugnay sa bisyon at misyon ng KWF . Hindi ito dapat duplikado ng anumang naipatupad nang proyekto, itinaguyod man o hindi ng KWF. Ang mga gawaing ito ay dapat mayroong pambansa o rehiyonal na kahalagahan at nanghihikayat ng network at pagkakaisa ng iba’t ibang sektor, organisasyon, institusyon at pangkat pangwika.

 

Ang maksimum na maaaring ilaan ng KWF sa mga nakasaad na gawain ay limampung porsyento (50%) ng kabuuang halaga.

 

Ang mga papel na ihaharap o detalyadong balangkas o abstrak ay dapat isumite sa KWF dalawang (2) buwan bago ang aktwal na gawain.

 

Pangunahing isinasaalang-alang ang kakayahan ng ispeker at kaangkupan ng mga kalahok o awdyens kung kaya’t dapat na isama sa proposal ang deskripsyon ng batayan at proseso ng pagpili.

 

 

 

Pormularyo_Panukalang_Proyekto.pdf 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.