| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

FAQ

Page history last edited by PBworks 14 years, 3 months ago

 

Ano ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)?

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay isang tanggapang nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas na nilikha ng Batas Republika Blg. 7104, na nilagdaan ng dating Pangulong Corazon C. Aquino noong Agosto 14, 1991. Ang KWF ang pumalit sa Linangan ng mga Wika sa Pilipinas (LWP) na pumalit sa Surian ng Wikang Pambansa (SWP) sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg.117 na nilagdaan ng Pangulong Aquino noong Enero1987. Ang SWP ay itinatag noong Nobyembre 13, 1936 ng Batas Pambansa Blg. 184, na unang tanggapan ng pamahalaan sa paglinang ng wikang pambansa ng Pilipinas.

 

Ano ang pangkalahatang layunin ng KWF?

Ang pangkalahatang layunin ng KWF ay magsagawa, mag-ugnay at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas.

 

Ano ang batayang Konstitusyonal ng pagbuo ng KWF?

Itinatadhana sa Artikulo XIV, Seksyon 9 ng Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987, na “Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili sa Filipino at iba pang mga wika”.

 

Ano ang Wikang Filipino?

Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga katutubong wika at sa ebolusyon ng iba’t ibang barayti ng wika para sa iba’t ibang sanligang sosyal, at para sa mga paksa ng talakayan at iskolarling pagpapahayag.

 

Ano ang legal na batayan ng Filipino bilang isang wikang pambansa at wikang opisyal?

Itinatadhana ng Seksyon 6, Artikulo XIV, ng Konstitusyon ng Pilipinas na “Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat na paunlarin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at iba pang mga wika.” Isinasaad din ng Seksyon 7 na “Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles.”

 

Bago ito tinawag na Filipino, anu-ano ang mga katawagan o pariralang ginamit sa pagtukoy sa wikang pambansa?

Ang unang pariralang ginamit sa pagtukoy sa wikang pambansa ay “pambansang wika ng Pilipinas na batay sa Tagalog” sa bisa ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 na inilagda ng Pangulong Manuel L. Quezon noong Disyembre 30, 1937, alinsunod sa rekomendasyon ng unang Lupon ng Surian ng Wikang pambansa batay sa mga resulta ng mga pag-aaral na itinakda ng Batas Komonwelt Blg. 184, s. 1936. pagkaraan ng 20 taon ng paggamit at pagtuturo ng wikang pambansa, nilagdaan ng Kalihim Jose E. Romero ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 noong Agosto 13, 1959 na nag-aatas sa paggamit ng katawagang “Pilipino” sa pagtukoy sa wikang pambansa ang di mapapawing katangian ng ating pagkabansa. At ang Konstitusyon 1973 ay nagtatadhana na “Ang Pambansang Asamblea ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pormal na adapsyon ng isang panlahat na wikang pambansa na makikilalang ‘Filipino’. . . At hangga’t walang ibang itinatadhana ang batas, ang Ingles at Pilipino ang magiging mga wikang opisyal.”

 

Anu-ano ang mga legal na batayan para sa kasalukuyang pambansang awit o “Lupang Hinirang” sa Filipino?

Noong Mayo 26, 1956 inilagda ng Kalihim Gregorio Hernandez, Jr. ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang Kautusang Pangkagawaran Blg. 5 na nag-aatas ng pag-awit ng binagong “Lupang Hinirang”. Kaugnay nito, inilagda ni Direktor Benigno Aldana ng Kawanihan ng mga Paaralang Publiko ang Memorandum Blg. 1 noong Enero 3, 1961 na nagtatagubilin sa lahat ng mga kinauukulan na magsagawa ng higit pang hakbang upang mapalaganap ang pag-awit sa Pilipino ng Pambansang Awit. Noong Disyembre 19, 1963 inilagda ng Pangulong Diosdado Macapagal ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 60 na nag-aatas na “ang Pambansang Awit ng Pilipinas ay dapat awitin sa mga titik lamang nito sa Wikang Pilipino sa alin mang pagkakataon, maging dito o sa ibang bansa man.”

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.