| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

MGA TUNTUNIN at KRITERYA SA PAGPILI NG PAGKAKALOOBAN

Page history last edited by PBworks 14 years, 1 month ago

Para sa Indibidwal

 

1. May mga kahanga-hanga at natatanging nagawa sa pagtataguyod ng wikang Filipino na walang pagsasaalang-alang ng kaukulang kabayaran;

 

2. May humigit kumulang sa limang (5) taong aktibong isinasagawa ang mga programa/ proyekto sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino;

 

3. May nag-isponsor o rekomendasyon mula sa kinabibilangang mga samahang pangwika, tanggapang pinaglilingkuran, unibersidad/ kolehiyo/ paaralan na pinagtuturuan, atbp.;

 

4. May mga katibayang isusumite sa KWF na magpapatunay sa mga nagawa o naiambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino.

 

 

Para sa Institusyon

 

1. May mga kahanga-hanga at natatanging programa/ proyektong isinasagawa sa pagtataguyod ng wikang Filipino na walang pagsasaalang-alang ng kaukulang kabayaran;

 

2. May humigit kumulang sa limang (5) taong aktibong isinasagawa ang mga programa/ proyekto sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng wikang Filipino;

 

3. May nag-isponsor o rekomendasyon mula sa nakakaalam na kilalang indibidwal, opisyal/ kasapi ng mga samahang pangwika, namumuno sa mga tanggapan, unibersidad/ kolehiyo/ paaralan, atbp.

 

4. May mga katibayan na isusumite sa KWF na magpapatunay sa mga nagawa o naiambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino.

 

 

MGA KAILANGAN

1. Orihinal na kopya ng Sinagutang Pormularyo ng Talatanungan

2. Orihinal na kopya ng Rekomendasyon o Liham mula sa nag-isponsor

3. Mga Katibayan ng mga Nagawa sa Pagtataguyod ng wikang Filipino

4. Karagdagang pahina ng talatanungan kung kinakailangan

 

Ipadala ang mga ito sa gawad_kwf@yahoo.com o sa adres na nakasulat sa ibaba kung saan makukuha ang pormularyo ng talatanungan:

 

Ms. Sandor B. Abad

Komisyon sa Wikang Filipino

Watson Bldg., 1610 J.P. Laurel Street

San Miguel, Manila

 

Deadline ng pagtanggap:

Hulyo 20, 2006

Para sa iba pang detalye makapagtatanong sa Sangay ng Impormasyon at Publikasyon ng Komisyon sa Wikang Filipino sa telepono blg. (02) 736-38-32

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.