| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Mga Tuntunin sa Timpalak

Page history last edited by PBworks 16 years, 11 months ago

GAWAD KOMISYON 2007

Mga Tuntunin:

 

1. Bukas ang patimpalak sa lahat ng manunulat, di kasali ang mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

 

2. Ang lahok ay kailangang orihinal, hindi salin mula sa ibang wika, hindi pa nanalo ng major prize sa ibang patimpalak at hindi pa nailalathala.

 

3. Ang mga lahok ay walang pagkakakilanlan kahit pangalan. May hiwalay na pormularyo na makukuha sa KWF o sa http:/wika.pbwiki.com para sa pangalan, address at iba pang impormasyon. Kinakailangang nakanotaryo ang nasabing pormularyo.

 

4. Ang paksa para sa sanaysay sa Filipino, Bikol, Meranao, Maguindano, at Tausug ay “Maraming wika, matatag na bansa” o anumang temang nakatuon sa dibersidad pangwika at pangkultura o pagkakakilanlang etniko. Maaari din itong maging pagsusuri sa mga akdang pampanitikan ng isang awtor sa kinabibilangan niyang wika.

 

5. Malaya ang paksa sa patimpalak sa tula at maikling kuwento. Ang paksa sa maikling kuwentong pambata sa Filipino ay nakatuon sa mambabasa na may labindalawang (12ng) taon pababa.

 

6. Haba. Para sa sanaysay, labinlima (15) hanggang tatlumpung (30ng) pahina. Para sa tula, isang koleksyon na binubuo ng pito (7) hanggang sampung (10ng) tula. Para sa maikling kuwento, sampu (10) hanggang dalawampung (20ng) pahina. Para sa maikling kuwentong pambata, hindi hihigit sa labindalawang (12ng) pahina. Ang mga lahok ay kailangang maging makinilyado o kompyuterisado (Font 12-Arial), dobleng espasyo sa 8 1/2 x 11 na bond paper at may palugit na isang (1ng) pulgada sa itaas, sa ibaba, at magkabilang tabi.

 

7. Kailangang maglakip ng apat (4) na hard copy at isang electronic file ang bawat lahok.

 

8. Isang lahok lamang sa bawat kategorya ang maaaring isumite ng isang indibidwal.

 

9. Para sa gantimpala sa bawat kategorya:

 

Unang Gantimpala -----------------------Php 15,000.00 + plake

Ikalawang Gantimpala -------------------10,000.00 + plake

Ikatlong Gantimpala --------------------8,000.00 + plake

Tatlong (3) Karangalang Banggit---------2,000.00 + sertipiko

 

 

Lahat ng lalahok sa patimpalak ay tatanggap ng KATUNAYAN NG PAGLAHOK sa araw ng pagsusumite ng lahok sa tanggapan.

 

10. Ang pasya ng inampalan ay pinal at di maipaghahabol. Lahat ng mga lahok na nanalo ay pag-aari ng KWF at karapatan nito ang pagpapalimbag na walang tatanggaping royalty ang may-akda.

 

11. Ipadala o personal na isumite ang lahok bago dumating ang ika-5:00 ng hapon sa Hulyo 27, 2007. Kung ipadadala sa email, isama bilang attachment (sa format na MS Word document) ang akda at ang sinagutan at nilagdaang pormularyo ng KWF.

 

KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

G/F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.Malacañang Palace Complex, San Miguel, Maynila

Tel. Blg. 7363832 /email add:gawad2007_kwf@yahoo.com

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.