| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Misyon at Bisyon

Page history last edited by PBworks 16 years, 8 months ago

BISYON AT MISYON NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

(Vision/mission statement of the Commission on the Filipino Language)

 

 

Bisyon ng KWF/CFL, na maging sentro ng kapantasan sa mga wika at panitikan ng mga Pilipino.  Misyon ng KWF na paunlarin, palaganapin at panatilihin ang mga wikang ginagamit ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan.  Tungkulin ng KWF na magsagawa, mag-ugnay at sumuporta sa mga makabuluhang pananaliksik at pag-aaral na pangwika at pampanitikan na nasa wikang pambansa, panglokal, o pang-ibayong dagat.  Kinikilala ng KWF ang kahalagahan ng mga wikang ito para sa kultura, edukasyon at iba pang layuning intelektuwal; pagkakakilanlan at etnisidad; pakikipagtalastasan sa loob at labas ng bansa; pag-unlad na pang-ekonomiya; at kaisahan at katatagang pampulitika.

 

 

(The Commission on the Filipino Language [CFL or KWF] seeks to become the center of scholarship in Philippine languages and literatures.  Its mission is to develop, promote and preserve the languages used by Filipinos in various domains.  Its mandate is to undertake, coordinate and support linguistic and literary studies in the national, local or foreign languages.  The CFL/KWF believes in the value of these languages in education, culture and other intellectual pursuits; for identity and ethnicity; for national and international communication; for economic growth; and for political unity and stability.)

 

 

May 9, 2007 – 11:45 am, CFL Boardroom

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.