| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Misyon at Bisyon

This version was saved 17 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by PBworks
on September 13, 2006 at 4:02:35 pm
 


Misyon:

 

Magbalangkas, mag-ugnay at magpatupad ng mga programa at proyekto sa pananaliksik upang higit pang mapabilis ang pagsulong at pagbulas ng Wikang Filipino bilang midyum ng pangkalahatang talastasan at gayundin ng mga layuning intelektwal.

Kakambal ng pagpupunyaging ito ang mga gawain ng pangangalaga at pagpapanatili ng iba pang mga katutubong wika ng bansa.

 


 

 

Bisyon:

Magawa ang Filipino na isang modernong wikang magagamit na mabisang kasangkapan sa kabuuan ng pambansang pagpapaunlad

 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.