| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

Organisasyon

Page history last edited by PBworks 13 years, 12 months ago

 

Binubuo din ito ng iba't ibang dibisyon, teknikal at administratibo.

ito ay ang sumusunod:

 

Sangay ng Pagsasalingwika

 

Sangay ng Linggwistika

 

Sangay ng Leksikograpiya

 

Sangay ng Impormasyon at Publikasyon

 

Sangay ng Iba pang mga Wika at Literatura sa Pilipinas

 

Sangay Pampangasiwaan

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.