| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions! Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes your Drive, Dropbox, Box, Slack and Gmail files. Sign up for free.

View
 

Proklamasyon Blg 1041

Page history last edited by PBworks 13 years, 10 months ago

---

ATAS NG PANGULO NG PILIPINAS

PROKLAMASYON BLG. 1041

 

 

NAGPAPAHAYAG NG TAUNANG PAGDIRIWANG

TUWING AGOSTO 1-31 BILANG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA

SAPAGKAT, ang pagpapahalaga sa isang katutubong wikang pambansa ay pinatutunayan ng pagkakaroon ng kaukulang probisyon sa Saligang-Batas ng 1898, 1973 at 1987;

 

SAPAGKAT, ang isang katutubong wikang panlahat ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan at kaunlaran ng bansa;

 

SAPAGKAT, ang katutubong wikang nagsisilbing batayan ng nililinang, pinauunlad at pinagyayaman pang wikang pambansang Filipino ayon sa itinakda ng Saligang-Batas ng 1987, ay gumanap ng mahalagang tungkulin sa Himagsikan ng 1986 tungo sa pagkakamit ng Kasarinlan na ang ika-100 Taon ay kasalukuyang ipinagdiriwang at ginugunita ng sambayanang Filipino;

 

SAPAGKAT, ang dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa, ay isinilang noong Agosto 19, 1878;

 

DAHIL DITO, ako, si FIDEL V. RAMOS, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, sa bisa ng kapangyarihang kaloob sa akin ng batas, ay nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1-31 bilang Buwan ng Wikang Pambansa, sa pangunguna ng mga pinuno at kawani sa sector ng pamahalaan, mga pinuno at guro sa sector ng edukasyon, mga kinatawan ng pakikipag-ugnayang pangmadla, mga pinuno at miyembro ng iba’t ibang organisasyong pangwika, pang-edukasyon, pangkultura at sibiko, at mga organisasyong di-pampamahalaan.

 

BILANG KATUNAYAN, lumagda ako rito at ipinakintal ang tatak ng Republika ng Pilipinas.

 

GINAWA sa Lungsod ng Maynila, ngayong ika-15 ng Hulyo, sa taon ng Ating Panginoo, Labinsiyam na Raan at Siyamnapu’t Pito.

 

 

 

 

(Lgd)FIDEL V. RAMOS

Akda ng Pangulo:

 

 

(Lgd)RUBEN D. TORRES

Kalihim Tagapagpaganap

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.