| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Proyekto

Page history last edited by PBworks 15 years ago

 

Mga Kasalukuyang Proyekto ng KWF

Inilunsad kamakailan ang mga pangunahing proyekto na isinasagawa ng KWF sa ngayon. Ang mga proyektong ito ay nasa ilalim ng panibagong layuning pampananaliskik na ibinatay sa iba’t ibang programa tulad ng lingwistika, dokumentasyon ng wika, leksikograpiya at pagsasalingwika. Ang mga proyektong ito ay ang mga sumusunod:

 

  • Pagsasalin sa Filipino ng talambuhay ng mga kilalang at di-kilalang Bayani sa Pilipinas.

Ang proyektong ito ay kinabibilangan ng mga kilala at di-kilalang bayani na bantog sa kani-kanilang mga larangan. Kasama rin ang mga akdang di pa nailimbag at iba pang mga sanggunian na may kaugnayan sa mga talambuhay ng mga Pilipino sa Kasaysayan. Ito ay mahalagang ambag sa pagkakaroon ng sangguning kagamitang pang-edukasyon at sa iba pang larangan na makatutulong sa kanilang pananaliksik.

 

  • Bibliograpiyang may Anotasyon ng mga Wika at Linggwistika sa Pilipinas

Ito ay pagsasapanahon ng proyekto ni Jack H. Ward “Bibliography of Philippine Linguistics and Minor Languages” at ni Vladimir A. Makarenko, “A Preliminary Anotated Bibliography of Filipino Linguistics” ang proyektong ito ay isang bibliograpikong pananaliksik, paglikom at pag-aayos ng mga nagawa sa mga wika at linggwistika ng Pilipinas gaya ng sumusunod: mga aklat; mga artikulo (dyornal, magasin, kumperensya, atb); awdyo-biswal; natatanging koleksyon, gaya ng wikang bernakular, mga talumpati, atb.; materyales sa elektronikong pormat na sa UP Library System, gayundin ng mga nasa lokal at banyagang aklatan. Saklaw ng pagtatala at paglilikom ang mga nagawa mula sa taong 1976 hanggang 2005. Kasama sa pagtatala ang anotasyon o maikling paglalarawan sa bawat aytem at magkakaroon din ng isang elektronikong database online/website.

 

  • Isang Mapa ng mga Wika sa Pilipinas (na may halimbawang teksto at awdyo

Ang proyektong ito ay paghahanda ng isang mapa ng wika sa Pilipinas na nagtataglay at kakikitaan ng mga impormasyon tulad ng estadistika, ilustrasyon, representasyon, pangalan ng wika, tribo at lugar at nauugnay rito ay isang tampok na katangian ng mapang ito ay ang paglalakip ng halimbawang teksto at awdyo.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.