| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Tuntunin

Page history last edited by PBworks 14 years, 4 months ago

---

Mga Tuntunin

 

 

1. Bukas ang mga patimpalak sa lahat ng mga manunulat, maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

 

2. Para sa Gantimpalang Collantes na nasa wikang Filipino, ang mga dating lumahok, na nanalo sa una o pangalawang gantimpala sa magkasunod na taon ay makasasali lamang muli pagkaraan ng dalawang (2) taon.

 

3. Ang lahok ay kailangang orihinal, hindi salin mula sa ibang wika, hindi pa nanalo ng major prize sa ibang patimpalak at hindi pa nailalathala.

 

4. Ang mga lahok ay walang pagkakakilanlan kahit pangalan. Hiwalay ang pangalan, address at iba pang impormasyon sa nakasulat sa pormularyong makukuha sa KWF. Kinakailangang nakanotaryo ang nasabing pormularyo.

 

5. Ang paksa para sa sanaysay sa Filipino ay: “Ang buwan ng wikang pambansa ay buwan ng mga wika sa Pilipinas” o anumang temang nakatuon sa dibersidad pangwika at dibersidad pangkultura ng Pilipinas.

 

6. Malaya ang paksa sa patimpalak sa tula at maikling kuwento para sa wikang Sugbuanong Binisaya at Iluko.

 

7. Haba. Para sa sanaysay, 25 hanggang 30ng pahina. Para sa tula, isang koleksyon na binubuo ng pito (7) hanggang sampung (10ng) tula. Para sa maikling kuwento, sampu (10) hanggang dalawampung (20ng) pahina. Ang mga lahok ay kailangang maging makinilayado o kompyuterisado (Font 12-Arial), dobleng espasyo sa 8 1/2 x 11 na bond paper at may palugit na isang (1) pulgada sa itaas.

 

8. Kailangang maglakip ng apat (4) na hard copy at isang (1) electronic file ang bawat lahok.

 

9. Isang (1) lahok lamang sa bawat kategorya ang maaaring isumite ng isang indibidwal.

 

10. Para sa gantimpala sa bawat kategorya:

 

Unang Gantimpala ---------------Php 15,000.00 + tropeo

Ikalawang Gantimpala------------ 10,000.00 + plake

Ikatlong Gantimpala -------------- 8,000.00 + plake

Tatlong (3) Karangalang Banggit 2,000.00 + Sertipiko

Lahat ng lalahok sa patimpalak ay tatanggap ng KATUNAYAN NG PAGLAHOK sa araw ng pagsusumite ng lahok sa tanggapan.

 

11. Ang pasya ng inampalan ay pinal at di maipaghahabol. Lahat ng mga lahok na nanalo ay pag-aari ng KWF at karapatan nito ang pagpapalimbag na walang tatanggaping royalty ang may-akda.

 

12. Ipadala o personal na isumite ang lahok sa o bago dumating ang Hulyo 28, 2006. Kung sa koreo o sa courier ipadadala, kinakailangang may tatak ito sa postal service ng petsang nabanggit. Tatanggapin ang mga lahok hanggang ika-5:00 ng hapon ng Hulyo 28, 2006 sa tanggapan ng Komisyon.

 
Komisyon sa Wikang Filipino

G/F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.

Malacanang Palace Complex, San Miguel, Maynila

Tel. Blg. 7363832

email:gawad_kwf@yahoo.com.ph

 

 

 

Tingnan ang Poster

idownload ang Pormularyo

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.